Załącznik do Uchwały Nr 1/2014

Konwentu Fundatorów z dnia

20.01.2014r.

 

 STATUT FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZPITALA

PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU - BIAŁEJ

 „Razem dla Dzieci"

 

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

 §1

Fundacja na rzecz rozwoju Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej „Razem dla Dzieci", zwana dalej „Fundacją", została ustanowiona przez Fundatorów w dniu 15.01.2014r. przed notariuszem mgr Dariuszem Wojciechem Rzadkowskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną notariuszy: Dariusza Wojciecha Rzadkowskiego, Jarosława Stejskala i Tomasza Janika - w formie Spółki Cywilnej w Bielsku - Białej przy ulicy Cieszyńskiej 8, aktem notarialnym Repertorium A numer 328/2014, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( tj. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest Miasto Bielsko-Biała.

§4

Terenem działania fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§5

 1. Dla realizacji celów Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, biura i przedstawicielstwa oraz oddziały.

 2. W zakresie niezbędnym do realizacji celów Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

 §6

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 §7

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister właściwy do spraw zdrowia.

 §8

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe, które może przyznawać wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz osobom prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

 Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§9

1. Celem Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej w obszarach:

 a) Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną, w szczególności wspieranie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej, poprzez:

 • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie poprawy infrastruktury, pomieszczeń i urządzeń Szpitala oraz doposażenia w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną,
 • upowszechnianie i pomoc we wdrażaniu przez Szpital programów celowych dla mieszkańców regionu,
 • upowszechnianie i pomoc we wdrażaniu nowoczesnych metod badawczych i diagnostycznych przez Szpital,
 • wspieranie inicjatyw zmierzających do podniesienia zdrowotności mieszkańców regionu.

b) działalność z zakresu informacji naukowej, organizowania sympozjów, szkoleń i innych konferencji naukowych.

2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

 

 §10

Fundacja realizuje powyższe cele w szczególności poprzez:

 1. finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala,
 2. finansowanie wydatków na modernizację infrastruktury, pomieszczeń i urządzeń Szpitala,

 3. finansowanie prowadzonych przez Szpital programów celowych dla mieszkańców regionu działalności Fundatorów,

 4. fundowanie stypendiów, pomocy rzeczowej,

 5. działalność szkoleniową, informacyjno-edukacyjną

 6. propagowanie informacji o bieżących i długofalowych celach Fundacji tak w kraju, jak i zagranicą,

 7. współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,

 8. organizowanie kwest, zbiórek publicznych, itp. na cele statutowe Fundacji,

 9. ubieganie się o środki pochodzące z Funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz ich pozyskiwanie.

 §11

Określone wyżej cele Fundacji jak również sposoby ich realizacji mogą zostać zmienione poprzez zmianę niniejszego statutu.

§12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celami.

 

 Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 13

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w wysokości 7 200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście 00/100 zł) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§14

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Fundacja nie ma prawa:

  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi podmioty te pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi",
  2. przekazywać majątku na rzecz fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątek Fundacji na rzecz fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

 

§15

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a) darowizn, spadków i zapisów,

b) dotacji i subwencji osób prawnych,

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d) odsetek z lokat bankowych i kapitałowych,

e) dochodów z majątku Fundacji,

f) wpłat osób fizycznych, w tym wpłat 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych,

g) nawiązek sądowych,

h) realizacji programów zdrowotnych,

    i) programów operacyjnych finansowanych ze środków Funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,

    k) aukcji internetowych.

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na realizację jej celów statutowych i pokrycie kosztów jej działalności.
 2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 §16

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

 Rozdział IV

Organy Fundacji

§17

 Organami Fundacji są:

 

 1. Konwent Fundatorów,
 2. Zarząd fundacji,
 3. Komisja Rewizyjna.

§18

 1. W skład Konwentu Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy, działający osobiście.
 2. Konwentowi Fundatorów przewodniczy Przewodniczący Konwentu, wybrany przez ten Konwent na okres czterech lat, a w przypadku jego nieobecności inny z Fundatorów, wybrany w tym celu na okres nieobecności Przewodniczącego.

§19

 1. Uprawnienia Konwentu Fundatorów określają postanowienia niniejszego statutu.
 2. W szczególności, Konwent Fundatorów:
  1. określa kierunki i plany działalności statutowej Fundacji,

  2. powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu,

  3. powołuje Komisję Rewizyjną dla sprawowania kontroli gospodarki finansowej Fundacji oraz kontroli wewnętrznej,

  4. wyraża uprzednio zgodę na nawiązywanie i rozwiązywanie przez Zarząd stosunku pracy na stanowiskach określonych przez Konwent.

§20

 1. Konwent Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach lub drogą pisemną.
 2. Uchwałę można podjąć bez posiedzenia, jeżeli wszyscy Fundatorzy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte, albo pisemne głosowanie; w tym ostatnim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Statutu odnoszące się do podejmowania uchwał na posiedzeniach.

 §21

 1. Posiedzenia Konwentu Fundatorów zwołuje Przewodniczący Konwentu z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu Fundacji.
 2. Posiedzenie Konwentu Fundatorów może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Konwentu lub przynajmniej dwóch członków Konwentu.

         §22

 1. Uchwały Konwentu Fundatorów mogą być powzięte, jeżeli:

  1. wszyscy Fundatorzy zostali zaproszeni,

  2. w posiedzeniu bierze udział ponad połowa składu Konwentu Fundatorów.

 2. Uchwały Konwentu Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

 3. Fundator nie może uczestniczyć w głosowaniu Konwentu Fundatorów w sprawach, które go bezpośrednio dotyczą

 §23

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej trzech członków, powoływanych przez Konwent Fundatorów na trzyletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Konwent Fundatorów powołuje Prezesa Zarządu Fundacji, a Zarząd ze swojego grona wybiera Wiceprezesa Zarządu Fundacji, Sekretarza Fundacji i Skarbnika Fundacji.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Konwent Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności 2/3 (dwóch trzecich) uprawnionych do głosowania.

6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 §24

 

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:

  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

  2. realizacja celów statutowych,

  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

  4. wnioskowanie do Konwentu Fundatorów o połączeniu lub likwidacji Fundacji,

  5. przedkładanie co roku Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności Fundacji.

 §25

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes , z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Konwentu Fundatorów lub każdego pozostałego członka Zarządu. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.

 3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje drogą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków, jeżeli pozostałe postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

 4. Zarząd Fundacji obowiązany jest do rozważenia stanowiska Komisji Rewizyjnej kwestionującego sposób wykonywania przez Zarząd uchwał Konwentu oraz zgodność działalności Zarządu ze statutem.

 §26

 1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, tj. powyżej 10.000,00 zł oświadczenie woli składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezes lub członek Zarządu, działający łącznie.
 3. Prezes Zarządu zawiera umowy o pracę z pracownikami Fundacji lub powierza wykonywanie określonych zadań lub czynności w ramach innego stosunku prawnego.

 §27

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
 2. Członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji powołuje na trzyletnią kadencję Konwent Fundatorów.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom. W przypadku dłuższej nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
 4. Na posiedzenia, o których mowa w pkt. 3, Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej niż dwa razy do roku.

 §28

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji.

 2. Do uprawnień Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

  1. kontrola nad gospodarką finansową w zakresie jej zgodności z kierunkami i planami działalności Fundacji określonymi przez Konwent Fundatorów,

  2. kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał Konwentu oraz kontrola zgodności działalności Zarządu ze Statutem,

  3. przedkładanie Zarządowi swojego stanowiska co do oceny wykonywania uchwał Konwentu przez Zarząd oraz co do zgodności jego działalności ze statutem,

  4. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i rocznego sprawozdania finansowego,

  5. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

 3. Komisja Rewizyjna obowiązana jest złożyć Konwentowi Fundatorów coroczne sprawozdanie ze swojej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem wyników kontroli, o której mowa pkt 2, lit. a) i b).

 §29

 1. Członkostwo w Komisji wygasa na skutek:

  1. upływu kadencji,

  2. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Przewodniczącemu Komisji,

  3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

  4. śmierci członka.

 2. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z datą odwołania przez organ uprawniony do powołania członków Komisji Rewizyjnej.

 3. Z członkostwem w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć funkcji członka Zarządu.

 4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani pozostawać w stosunku małżeńskim.

 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.

 §30

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jej członków, jak również obecność co najmniej 2/3 ( dwóch trzecich ) jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


 

 

Rozdział V

 Postanowienia końcowe

§31

Zmian w niniejszym statucie Fundacji może dokonywać Konwent Fundatorów bezwzględną większością głosów, przy obecności 2/3 (dwóch trzecich) uprawnionych do głosowania.

§32

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Konwent Fundatorów, bezwzględną większością głosów, przy obecności 2/3 ( dwóch trzecich ) uprawnionych do głosowania.

 3. Połączenie, o którym mowa w pkt. 2, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel działalności Fundacji.

§33

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Konwent Fundatorów, bezwzględną większością głosów, przy obecności 2/3 ( dwóch trzecich ) uprawnionych do głosowania.

 3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego do spraw zdrowia.

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznaczony będzie na działalność Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

§34

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Fundacji.

§35

W innych sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy szczegółowe.

Bielsko-Biała, dnia 20 stycznia 2014r.

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych